Komunikaty

27 marzec 2015

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Osiedla Osobowice-Rędzin

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2015 

23 marzec 2015

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wniosków samorządów Osiedli, składanych w ramach procedury kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2015 rok, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich został umieszczony wykaz wszystkich złożonych formularzy wraz z informacją końcową o możliwości ewentualnej realizacji wnioskowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przez Wydział Inżynierii Miejskiej zostały przekazane za pośrednictwem ZOJM do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, a następnie poddane ocenie przez merytoryczne jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta na 2015 rok.  Kompleksowa informacja została ujęta w opublikowanym wykazie.

Z uwagi na wielkość dokumentu i ograniczenia z tym związane, wykaz został przygotowany i udostępniony w wersji elektronicznej. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia wybranej części (np. dotyczącej konkretnego Osiedla) także w  formie wydruku.

KZI 2015

03 luty 2015

Przypominamy, że zgodnie z § 38 Statutów Osiedli "corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego." Sprawozdanie należy przyjąć uchwałą Rady Osiedla i przekazać we wskazanym terminie bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej Wrocławia lub do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik: Sprawozdanie

04 grudnia 2014

Drugi projekt planu wydatków Osiedli na 2015 rok

W nawiązaniu do pisma znak: DOO/502/10118/14 z dnia 24.11.2014 r., korespondencji e-mail wysyłanej w dniach 25-26.11.2014 r. oraz rozmów telefonicznych z przedstawicielem Osiedla prowadzonych w dniach 25-26.11.2014 r. przez Pana Jacka Szymona Fałowskiego, pracownika Działu Obsługi Osiedli, przypominamy o konieczności złożenia drugiego projektu planu wydatków Osiedla wraz z przyjmującą go uchwałą Zarządu Osiedla (zgodnie z zapisami § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Osiedla).

W związku z powyższym, prosimy o podjęcie niezwłocznie niezbędnych działań w tym celu oraz przekazanie do ZOJM kompletu dokumentów (uchwała Zarządu Osiedla wraz z wypełnionym załącznikiem) najpóźniej do dnia 8 grudnia 2014 r.! Możliwe jest przesłanie drogą poczty elektronicznej na adres: zojm.sekretariat@wroclawskaedukacja.pl skanu podpisanych dokumentów (zarówno uchwały jak i załącznika).

Przypominamy ponadto, że zwiększona została wysokość środków finansowych na działalność samorządu Osiedla, wynikająca z liczby mieszkańców. O kwocie Osiedla informowane były we wspomnianej wcześniej korespondencji. Zmianie ulega również kwestia planowania środków finansowych na opłaty związane z mediami dostarczanymi do lokali użytkowanych przez Osiedla, o czym również informowani byli Państwo wspomnianym pismem.

W załączeniu przesyłamy niezbędne formularze, a w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt z pracownikami Działu Obsługi Osiedli:

Jacek Szymon Fałowski - tel. 71 798 63 61
Daniel Jasion - tel. 71 798 63 58
 

 

24 sierpień 2014

PROJEKT PLANU WYDATKÓW OSIEDLA NA 2015 ROK

Uprzejmie informujemy, że do dnia 5 września 2014 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2015 rok. W tym celu należy wypełnić formularz <<Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków>> i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres: zojm@um.wroc.pl.

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Załączniki: 

 

29 lipiec 2014

Wzorem lat ubiegłych w związku z opracowywaniem materiałów planistycznych do budżetu Miasta na 2015 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2015 rok prosimy o przygotowanie kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2015 rok i przekazanie ich do dnia 14.08.2014 r. do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik do pobrania:

Karta zadania inwestycyjnego/bieżącego proponowanego do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2015 rok

23 lipiec 2014

Informacja o nieczynnych siedzibach ZOJM

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich informuje, że w związku z awarią zasilania siedziba przy ul. Namysłowskiej, ul. Jemiołowej i ul. Worcella od godz. 12.00 w dniu dzisiejszym są nieczynne.

19 marzec 2014

Zawiadomienie o odbiorze robót budowlanych ul. Sikorcza i Szczygla


14 marzec 2014

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wniosków samorządów Osiedli, składanych w ramach procedury kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2014 rok, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich został umieszczony wykaz wszystkich złożonych formularzy  wraz z informacją końcową o możliwości ewentualnej realizacji wnioskowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przez Wydział Inżynierii Miejskiej zostały przekazane za pośrednictwem ZOJM do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia, a następnie poddane ocenie przez merytoryczne jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta na 2014 rok. Kompleksowa informacja została ujęta w opublikowanym wykazie.

Z uwagi na wielkość dokumentu i ograniczenia z tym związane, wykaz został przygotowany i udostępniony w wersji elektronicznej. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia wybranej części (np. dotyczącej konkretnego Osiedla) także w formie wydruku.

karty inwestycyjne OSIEDLI  na 2014 r.


13 marzec 2014

Zawiadomienie o odborze robót budowlanych ul. Nadolicka


11 marzec 2014

Zawiadomienie o odbiorze robót budowlanych ul. Powstańców Śl. - Szczęśliwa


6 luty 2014 

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich jako partner firmy CEZ CARGO zaprasza samorządy Osiedli do udziału w projekcie "Program bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych", realizowany w ramach PO "Kapitał Ludzki", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

     1. Informacje o projekcie

     2. Formularz zgłoszeniowy


10 styczeń 2014

Przypominamy, że zgodnie z §37 ust. 2 Statutu Osiedla w terminie do końca stycznia Zarząd Osiedla jest zobowiązany przedłożyć Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Osiedla. Rada Osiedla w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu Osiedla.

Uchwałę Rady Osiedla w sprawie przyjęcia lub odrzucenia rocznego sprawozdania Zarządu Osiedla należy dostarczyć do ZOJM w terminie 14 dni od jej podjęcia (§39 ust. 2 Statutu Osiedla).

Przypominamy również, że zgodnie z §37 ust. 1 Statutu Osiedla Zarząd Osiedla Przedstawia Radzie Osiedla również kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedla przygotowane przez Skarbnika Osiedla.

 


21 października 2013

Szkolenia dla przedstawicieli Zarządów Osiedli w dniach 1.10-17.10.2013 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w czasie szkoleń przekazujemy do dyspozycji radnych osiedlowych prezentacje w formie PDF:

1) szkolenie ZOJM,

2) szkolenie CIRS.


10 października 2013

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami w zakresie konserwacji i modyfikacji infrastruktury informatycznej zapewniającej obsługę finansową jednostek oświaty oraz samorządów Osiedli uprzejmie informujemy, że w dniu 18 października 2013 r. (piątek) nie będzie możliwe dokonywanie operacji finansowych (zarówno gotówkowych jak i przelewowych), natomiast w dniu  27 listopada 2013 r. (środa) nie będą czynne kasy ZOJM. Jednocześnie zapewniamy, że pozostałe działania ZOJM będą świadczone w tym okresie nieprzerwanie. Prosząc o zrozumienie sytuacji uprzejmie dziękujemy za uwzględnienie powyższych terminów przy organizowaniu swojej bieżącej pracy.  W razie pytań pracownicy ZOJM pozostają do Państwa dyspozycji.


 

24 wrzesień 2013

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY DOT. PROPOZYCJI ZMIAN W STATUTACH OSIEDLI

Konsultacje - uchwała z załącznikiem

Konsultacje - komunikat

Konsultacje - pismo


19 wrzesień 2013

INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI


18 sierpnia 2013

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 sierpnia 2013 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2014 rok. W tym celu należy wypełnić formularz &lt&lt Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków&gt&gt i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres: zojm@um.wroc.pl.

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. 

Załączniki:


12 sierpień 2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarządzeniem Nr 54/2013 Dyrektora Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 07.08.2013 r. wprowadzono znowelizowane „Zasady obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli”. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Wobec powyższego, prosimy o zapoznanie się z treścią przesłanego w załączeniu do niniejszej korespondencji dokumentu i realizację jego zapisów. Wszelkie uwagi  co do określonej w „Zasadach…” treści prosimy przekazywać do ZOJM w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej na adres: zojm@um.wroc.pl. Posłużą one do przygotowania szkoleń dla Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Skarbników Osiedli i umożliwią przygotowanie materiałów szkoleniowych w sposób jak najbliższy Państwa oczekiwaniom.

Szkolenia odbędą się na przełomie września i października 2013 r., a o szczegółowych terminach przedstawiciele Zarządów Osiedli zostaną powiadomieni niebawem odrębną korespondencją.


6 sierpień 2013

Wzorem lat ubiegłych w związku z opracowywaniem materiałów planistycznych do budżetu Miasta na 2014 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2014 rok prosimy o przygotowanie kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2014 rok i przekazanie ich do dnia 30.08.2013r. do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik do pobrania:

Karta zadania inwestycyjnego/bieżącego proponowanego do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2014 rok

 – link do pobrania pliku w formacie „doc”


7 lipiec 2013

Informacja CIRS dotycząca dodatkowych środków przyznawanych na zadania społeczne realizowane przez Osiedla

W związku z faktem zbliżania się terminu przygotowania projektów planów wydatków Osiedli na rok 2014, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego przypomina

o konieczności zabezpieczenia środków w budżetach Osiedli w postaci wkładu własnego dla zadań całorocznych realizowanych wspólnie z CIRS-em.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że procedura uruchomienia środków dla wszystkich Osiedli trwa do końca lutego i dopiero od tego momentu mogą Państwo zawierać zobowiązania finansowe w ramach realizowanych programów społecznych i środków przekazanych przez CIRS. W przypadku Państwa chęci bądź konieczności realizowania zadania od dnia 1 stycznia, konieczne będzie zabezpieczenie środków po stronie Osiedla na opłacenie faktur i zawarcie umów w celu sfinansowania działalności w styczniu i lutym. Szczególnie dotyczy to świetlic, do których uczęszczają dzieci i młodzież. Niedopuszczalne jest sprawowanie opieki nad dziećmi w świetlicy przez osoby nieposiadające zawartych umów.

            Tak więc, we wniosku ofertowym należy ująć odpowiednio skalkulowane, na co najmniej 2 pierwsze miesiące roku środki finansowe Osiedla i umieścić je w kosztorysie po stronie środków własnych. Jednocześnie należy pamiętać, aby odpowiednią informację ująć w harmonogramie oferty, tj. wskazać rzeczywisty termin realizacji zadania. W przypadku zabezpieczenia środków na miesiące styczeń i luty w harmonogramie proszę wskazać termin realizacji zadania: od stycznia 2014 do grudnia 2014. Natomiast w przypadku braku zabezpieczenia wkładu własnego realizacja zadania powinna się rozpocząć najwcześniej od 1 marca 2014 r.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie procedury przygotowywania wniosków ofertowych na realizację zadań społecznych udziela p. Grzegorz Maślanka, pl. Dominikański 6, pok. 213 w godz. 8.00-16.00 bądź telefonicznie. Na stronie internetowej CIRS umieszczona została procedura obsługi przez CIRS dodatkowych środków finansowych przyznawanych Osiedlom Wrocławia na realizację zadań społecznych.


24 maj 2013

Harmonogram I sesji Rad Osiedli

Poniżej zamieszczamy harmonogram I sesji nowo wybranych Rad Osiedli. Harmonogram został przygotowany przez Biuro Rady Miejskiej, zapytania i uwagi prosimy kierować do p. Iliany Rabiej-Arent, tel. 71-777-81-62

Harmonogram I sesji Rad Osiedli


5 kwiecień 2013

Informacje dla kandydatów na radnych osiedlowch (druki do pobrania)


4 kwiecień 2013

Prezentacja ZOJM - &quotWspółpraca z samorządami Osiedli w kadencji 2009-2013&quot


22 marca 2013

WROCŁAWSKI PROJEKT OBYWATELSKI

 

Informacje o projekcie na  internetowym portalu miejskim

 


22 marca 2013

INFORMACJA O KARTACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wniosków samorządów Osiedli, składanych w ramach procedury kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2013 rok, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich został umieszczony wykaz wszystkich złożonych formularzy  wraz z informacją końcową o możliwości ewentualnej realizacji wnioskowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przez Wydział Inżynierii Miejskiej zostały przekazane za pośrednictwem ZOJM do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia, a następnie poddane ocenie przez merytoryczne jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta na 2013 rok. Kompleksowa informacja została ujęta w opublikowanym wykazie.

Z uwagi na wielkość dokumentu i ograniczenia z tym związane, wykaz został przygotowany i udostępniony w wersji elektronicznej. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia wybranej części (np. dotyczącej konkretnego Osiedla) także w formie wydruku.

Karta zadań inwestycyjnych 2013r.

 

12 marca 2013

INFORMACJA O INWENTARYZACJI MAJĄTKU GMINNEGO POZOSTAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI OSIEDLI

W związku z kończącą się w bieżącym roku kadencją samorządów Osiedli oraz mijającym okresem czterech lat od przeprowadzenia przez ZOJM ostatniej inwentaryzacji okresowej majątku gminnego przekazanego do korzystania Osiedlom informuję, że w miesiącach kwietniu i maju zostaną przeprowadzone prace inwentaryzacyjne majątku Osiedli.

W związku z powyższym proszę Przewodniczących Zarządów Osiedli o dopełnienie obowiązku przeprowadzenia czynności przedinwentaryzacyjnych o jakich mowa w Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz Zasadach Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli (dokumenty dostępne na stronie internetowej ZOJM: www.zojm.wroclaw.pl).

Informacja o przeprowadzeniu przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla prac przedinwentaryzacyjnych winna zostać przekazana do ZOJM do końca marca.

W razie pytań proszę o kontakt z:

 

Panią Danutą Kotkowską, Kierownikiem Działu Inwentaryzacji,

tel. 71 721-58-31, e-mail: danuta.kotkowska@um.wroc.pl

 

– wyciąg z Zasad Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli

pkt 2.8, część II Inwentaryzacja:

 

2.8. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji Przewodniczący Zarządu Osiedla (działający w imieniu Zarządu Osiedla) winien przeprowadzić czynności przedinwentaryzacyjne określone w Instrukcji Inwentaryzacyjnej, tj:

a)     ocenić stan poszczególnych składników majątkowych,

b)     wystąpić o likwidację składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania,

c)     sprawdzić prawidłowe oznakowanie poszczególnych składników majątkowych.


08 marca 2013

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedstawicieli Zarządów Osiedli, przekazujemy w załączeniu ankietę adresowaną do osób prowadzących na co dzień gospodarkę finansową Osiedla z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie do ZOJM w terminie do dnia 20 marca 2013 r. Wypełnioną ankietę można odesłać w wersji elektronicznej na adres: kamil.zietek@um.wroc.pl lub po wydrukowaniu przesłać faxem na numer: 71 721 58 36 albo złożyć w kancelarii Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich z zachowaniem powyższego terminu.

Wszelkie sugestie i uwagi, które znajdą się w wypełnionych przez samorządy Osiedli ankietach, zostaną poddane analizie i posłużą przygotowaniu warsztatów szkoleniowych kierowanych do osób prowadzących bieżącą gospodarkę finansową Osiedla. Szkolenia takie ZOJM planuje zorganizować w pierwszej połowie kwietnia 2013 r. O ich szczegółowych terminach zainteresowane udziałem Zarządy Osiedli zostaną poinformowane odrębną korespondencją. Organizacja warsztatów szkoleniowych podyktowana jest wolą wsparcia Zarządów Osiedli w prawidłowej realizacji wydatków w ramach budżetów Osiedli, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ankieta dla osób prowadzących gospodarkę finansową Osiedla


08 marca 2013

INFORMACJA (KATASTER)

W związku z korespondencją znak: WNK-E.6871.301.2012 Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 22 lutego 2013 r. uprzejmie informuję  o możliwości wnoszenia przez Zarządy Osiedli pytań związanych z władającymi/zarządzającymi nieruchomościami gminnymi bezpośrednio do Działu Eksploatacji WNK drogą elektroniczną (e-mail: wnk@um.wroc.pl) lub pisemnie (al. Kromera 44, 51 – 163 Wrocław).

Ponadto, informuję, że w celu dokładniejszej identyfikacji (nazwa obrębu geodezyjnego, arkusz mapy, nr działki) terenów gminnych możliwe jest skorzystanie ze specjalnej aplikacji pod adresem: http://www.zgkikm.wroc.pl/SerwisKataster.aspx

Po przejściu na wskazaną stronę internetową, należy wybrać opcję dostępu publicznego i zalogować się poprzez użycie domyślnej nazwy użytkownika (kataster) i hasła (kataster).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących korzystania z w/w aplikacji, proszę o kontakt bezpośrednio z Wydziałem Nieruchomości Komunalnych, tel. 71 777 92 02.


1 marca 2013

INFORMACJA

Korespondencja do Zarządów Osiedli w sprawie dostępu do informacji o nieruchomościach gminnych


31 stycznia 2013

Przypominamy że zgodnie z §37 ust. 2 Statutu Osiedla w terminie do końca stycznia Zarząd Osiedla jest zobowiązany przedłożyć Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Osiedla. Rada Osiedla w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu Osiedla.

Uchwałę Rady Osiedla w sprawie przyjęcia lub odrzucenia rocznego sprawozdania Zarządu Osiedla należy dostarczyć do ZOJM w terminie 14 dni od jej podjęcia (§39 ust. 2 Statutu Osiedla).

Przypominamy również, że zgodnie z §37 ust. 1 Statutu Osiedla Zarząd Osiedla Przedstawia Radzie Osiedla również kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedla przygotowane przez Skarbnika Osiedla.


18 stycznia 2013

Zgodnie z §3 ust 3 Zarządzenia Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2013 rok ZOJM po dokonaniu analizy zgłoszonych zadań (kart  zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu miasta na 2013 rok) - we współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Miasta - przekazał ich zestawienie do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Aktualnie Wydział Budżetu dokonuje finalnych prac dotyczących kart  zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu miasta na 2013 rok.

 


14 stycznia 2013

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 stycznia 2013 r. do samorządów Osiedli zostały rozesłane materiały dotyczące planów finansowych Osiedli na rok 2013. Rady Osiedli zgodnie z §34 ust. 3 Statutu Osiedla zobowiązane są do uchwalenia planu finansowego Osiedla w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji.

W tym celu należy wypełnić formularz &lt&lt Wykaz zadań ujętych w planie wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Rady Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków&gt&gt i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Rady Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.


20  listopada 2012

W związku z zbliżającym się końcem roku 2012 uprzejmie przypominam o obowiązujących samorządy Osiedli terminach operacji finansowych realizowanych poprzez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich.

 

Z uwagi na zmianę banku obsługującego Gminę Wrocław oraz rozkład dni wolnych od pracy w bieżącym roku korekcie ulegają niektóre terminy wskazane w „Zasadach obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli”. W związku z powyższym zastosowanie mają następujące terminy:

1.   zaliczki należy rozliczać w terminie do 30 dni od pobrania, z tym że ostatnia zaliczka w roku budżetowym może być pobrana do 20 grudnia i rozliczona nie później niż do dnia 27 grudnia,

2.   realizacja ostatniego przelewu w roku budżetowym będzie dokonywana nie później niż do dnia 27 grudnia.

 

Ponadto przypominam, że:

1.   Wnioski (niekwalifikujące się do zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu) dotyczące przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Osiedla (w tym wpłaty od darczyńców) należy składać w ZOJM w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia.

2.   Faktury VAT i rachunki dostarczać należy w terminie trzech dni od ich otrzymania, nie później niż na dwa dni przed terminem płatności. Dokumenty księgowe złożone po terminie płatności podlegają obowiązkowej rejestracji w kancelarii ZOJM. Za terminowe dostarczanie dokumentów księgowych do ZOJM odpowiada Przewodniczący Zarządu Osiedla.

3.   Faktury i rachunki za zaciągnięte zobowiązania finansowe będą rozliczane wyłącznie w ramach roku budżetowego, którego dotyczą. Wyjątek stanowią płatności za usługi dostarczania mediów dla potrzeb Osiedla w przypadkach, gdy zgodnie z zawartą umową termin płatności przypada w przyszłym roku.

4.   Wnioski o zawarcie umów cywilnoprawnych należy składać na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.

5.    Uchwały organów Osiedla należy składać w terminie 14 dni od ich podjęcia


2  listopada 2012

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2012 r. (wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Równocześnie wskazujemy, że odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 8 grudnia 2012r. (sobota)


 

19 października 2012

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji ogólnomiejskich w sprawie zmiany statutów wrocławskich Osiedli

 


04 października 2012

WAŻNE !!!

Zmiana numerów kont bankowych Gminy

 

 


01 października 2012

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2012 r. zmianie ulegają godziny pracy Działu Obsługi Osiedli oraz kasy Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich - w środy Dział Obsługi Osiedli pracować będzie od godz. 7:30 do godz. 16:30, natomiast kasa od godz. 9:00 do godz. 16:30. W pozostałe dni tygodnia godziny pracy pozostają niezmienione – Dział Obsługi Osiedli w godz. 7:30 – 15:30, natomiast kasa w godz. 9:00 – 14:00.

 


08 sierpnia 2012

Uprzejmie informujemy, że do dnia 27 sierpnia 2012 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2013 rok. W tym celu należy wypełnić formularz << Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków>> i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres: zojm@um.wroc.pl.

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. 

Załączniki:

01 sierpnia 2012

Informujemy, że w dniach 13-24.08.2012 r. prowadzone będą prace związane ze zmianą siedziby Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich, co będzie skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z obsługi prowadzonej na rzecz samorządów Osiedli przez ZOJM (w tym Działu Obsługi Osiedli, Działu Inwentaryzacji, kancelarii, kas). Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma.

Zmiana siedziby ZOJM


24 lipca 2012

Wzorem lat ubiegłych w związku z opracowywaniem materiałów planistycznych do budżetu Miasta na 2013 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2013 rok prosimy o przygotowanie kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2013 rok i przekazanie ich do dnia 8.08.2012r. do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik do pobrania:

Karta zadania inwestycyjnego/bieżącego proponowanego do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2013 rok
– link do pobrania pliku w formacie „doc”

 


RAPORT Z WIZYT DYREKTORA ZOJM (PREZENTACJA)

Zapraszamy przedstawicieli samorządów Osiedli do zapoznania się z prezentacją poświęconą raportowi z wizyt Dyrektora Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich w siedzibach samorządów Osiedli w 2011 r. Dokument został zaprezentowany członkom Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia na posiedzeniu w dniu 27.06.2012 r. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.


Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Zarządu zmianie ulegają  godziny pracy w ZOJM :

- Czas  pracy  w  Zarządzie  Obsługi  Jednostek  Miejskich  we  Wrocławiu  ulega  okresowej  zmianie  w  okresie  od  dnia  2  lipca  2012 r.  do  dnia    31  sierpnia  2012 r.

- W wyżej określonym terminie, praca wykonywana będzie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godz. 15.00  przy czym, dla pracowników Kasy Zarządu znajdującej się w siedzibie pracodawcy a także pracowników Działu Obsługi Osiedli, ustala się czas pracy w każdą środę do godziny 16:00 z zachowaniem dobowej normy czasu pracy.


Szanowni Państwo Radni Osiedli Wrocławia

W celu dalszego usprawniania działań Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich na rzecz obsługi i wspierania  samorządów Osiedli w realizacji statutowych zadań oraz rozwiązań podnoszących ich jakość i skuteczność, będziemy przygotowywać dla Państwa Informator dla samorządów Osiedli. Chcielibyśmy, żeby Informator, obok prowadzonych dotychczas przez ZOJM działań informacyjnych oraz strony internetowej (zakładka Osiedla), był kolejnym przydatnym i przyjaznym narzędziem medialnym wspierającym oraz promującym codzienną działalności Osiedli.   

Z poważaniem
Krzysztof Czaja
Dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich


Przypominamy, że zgodnie z § 38 Statutów Osiedli "corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego." Sprawozdanie należy przyjąć uchwałą Rady Osiedla i przekazać we wskazanym terminie bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej Wrocławia lub do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Sprawozdanie z działalności samorządu osiedli za rok 2011 (.DOC)


Uprzejmie informujemy, że ZOJM pismem znak: DJP/502/576/12 z dnia 17 stycznia 2012r. przekazał samorządom Osiedli informację dotyczącą planu wydatków Osiedli. Rady Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać ZOJM plany wydatków Osiedli na 2012 rok. W tym celu należy wypełnić formularz &quotWykaz zadań ujętych w planie wydatków Osiedla.......- załącznik do Uchwały Nr....... Rady Osiedla....... w sprawie przyjęcia planu wydatków&quot i przekazać wraz ze stosowną Uchwała Rady Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM.

Jednocześnie informujemy, że w w/w piśmie przekazano informację o wysokości środków przeznaczonych poszczególnym Osiedlom oraz stosowne formularze. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Osiedli,

tel: 71 777 77 02 lub 71 777 79 64

    Plan na rok 2012 - wykaz paragrafów

    Plan na rok 2012 - wzór

    Plan na rok 2012 - załącznik


 

18 stycznia 2011

W związku z dynamicznym rozwojem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich spowodowanych przejmowaniem nowych zadań oraz zwiększeniem ilości obsługiwanych placówek, zmianie uległa struktura organizacyjna jednostki. Od 1 stycznia 2012r. Dział Obsługi Osiedli podlega Pani Annie Prostak pełniącej funkcję Zastępcy Dyrektora. Życzę Państwu owocnej i satysfakcjonującej współpracy.
 

Z poważaniem
Krzysztof Czaja
Dyrektor ZOJM


2 stycznia 2011

Informacje dotyczące dofinansowania udzielonego przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w celu realizacji przez samorządy Osiedli zadań społecznych w 2012 roku dostępne są na stronach CIRS.


27 grudnia 2011

W nawiązaniu do pisma Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 12.09.2011 r., kierowanego do Przewodniczących Zarządów Osiedli, uprzejmie przypominam, że staraniem ZOJM we współpracy z Wydziałem Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia zostały utworzone ujednolicone elektroniczne konta pocztowe (e-maile) dla samorządów osiedlowych.

Dostęp do konta (pierwsze logowanie) możliwy jest po wpisaniu w pasku adresu przeglądarki: http://poczta.osiedle.wroc.pl oraz zalogowaniu się zgodnie z poniższymi danymi:
LOGIN: nazwa_osiedla@osiedle.wroc.pl
HASŁO: nazwa_osiedla

Po pierwszym zalogowaniu wskazana jest zmiana hasła (instrukcja „krok po kroku” dostępna jest poniżej - załącznik w formacie PDF). Nowe hasło musi liczyć o najmniej 15 znaków (liter lub cyfr).

Zachęcamy do regularnego korzystania z tego narzędzia, jednocześnie informując, że w odpowiedzi na dotychczasowe zapytania ze strony samorządów osiedlowych, Wydział Informatyki przygotował następujące informacje:

1) przeglądarki wspierane w kontekście korzystania z aplikacji Lotus iNotes to: MS Internet Explorer 7 i nowsze oraz Mozilla Firefox 3.0 i nowsze;
2) do korzystania z poczty zalecane jest używanie aplikacji (klientów poczty) IBM, tj. Lotus Notes, Lotus Traveler oraz iNotes; korzystanie z innych klientów poczty nie jest zalecane, a aplikacje takie nie są wspierane;
3) pojemność skrzynek została ustalona na poziomie 100 MB, a archiwizację można dokonać z poziomu przeglądarki, klikając ikonę „Mail” (lewy górny róg ekranu), po czym wybierając z lewego menu poczty opcję „Archiwa” (konieczne będzie zainstalowanie dodatku, o czym poinformuje stosownym komunikatem przeglądarka, a zarchiwizowana poczta zostanie fizycznie umieszczona na komputerze, na którym archiwizacja będzie dokonywana; tym samym, dostęp do archiwum będzie możliwy również jedynie na komputerze, na którym dokonano archiwizacji);
4) Wydział Informatyki planuje pełną polonizację aplikacji iNotes w 2012 r. (obecnie polska wersja językowa obejmuje tylko część programu) – szczegółowy harmonogram prac oraz docelowe terminy będą uzależnione od realizacji innych projektów.

ELEKTRONICZNE KONTO POCZTOWE OSIEDLA - ZMIANA HASŁA (.PDF)


Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się końcem 2011 r. oraz faktem, że niewykorzystane środki w budżetach Osiedli nie przechodzą na kolejny rok (nie są środkami niewygasającymi), uprzejmie przypominam o obowiązujących terminach:

1) wszystkie zmiany w palanach wydatków Osiedli (w  tym przyjęcie i podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej środków na grudniowe zadania realizowane w ramach środków CIRS - Mikołajki, Wigilie) należy w formie Uchwały Rady Osiedla złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2011 r. (piątek) w Kancelarii ZOJM,

2) ostatnia zaliczka może być pobrana najpóźniej do dnia 20 grudnia 2011 r. (wtorek) i rozliczona nie poźniej niż dnia 27 grudnia 2011 r. (wtorek),

3) ostatnie płatności przelewem będą realizowane w dniu 29 grudnia 2011 r. (proszę o składanie dokumentów księgowych ze stosownym wyprzedzeniem).  

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt z pracownikami Działu Obsługi Osiedli, tel 71 777 77 02 oraz 71 777 79 64.


28 listopada 2011

Uprzejmie informujemy, że do dnia 6 grudnia 2011 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2012 rok. W tym celu należy wypełnić formularz &quotWykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla ...... - załącznik do Uchwały Nr ..... Zarządu Osiedla ..... w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków&quot i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres: zojm@um.wroc.pl.

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 71 777 77 02 lub 71 777 79 64.

1. Projekt planu na rok_2012-załącznik -pobierz

2. Projekt planu na rok 2012-wzór -pobierz

3. Projekt planu na rok 2012-wykaz paragrafów -pobierz


9 listopada 2011 r.

Szanowni Państwo,
w dniach 7 oraz 9 listopada br. przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli przez ZOJM. Poniżej znajdziecie Państwo materiały szkoleniowe, przygotowane przez pracowników Działu Obsługi Osiedli, wykorzystane w czasie spotkań szkoleniowych.

Prezentacja -Zasady

Szanowni Państwo,
informujemy, że na prośbę samorządów Osiedli przedłużony został termin składania ankiety nr 2. Osiedla, które nie wzięły jeszcze udziału w ankiecie nr 2, zachęcamy do jej wypełnienia i dostarczenia do Kancelarii ZOJM (pok. 324) do dnia 18.11.2011 r. Formularz ankiety nr 2 oraz raport z ankiety pierwszej znajdziecie Państwo w dziale ANKIETY


12 paździenika 2011 r.

Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

Przypominamy, że ZOJM w celu podniesienia jakości realizowanych zadań na rzecz samorządu Osiedli oraz w ramach prowadzenia bieżącego monitoringu realizuje projekt: &quotBadanie poziomu zadowolenia klienta&quot. Na stronie ZOJM w zakładce Osiedla dziale Ankiety został udostępniony Państwu raport w pierwszej edycji ankiety, jak również kwestionariusz kolejnej ankiety.
Kwestionariusz drugiej ankiety został ponadto przesłany Państwu korespondencją elektroniczną. Dziękując za dotychczasowy udział w badaniu zapraszamy do jego kolejnej edycji.  Ankiety po pobraniu ze strony proszę wydrukować, wypełnić i wrzucić do urny znajdującej się w kancelarii ZOJM pok. 324 do dnia 28.10.2011 r.


11 paździenika 2011 r.

Szanowni Państwo,
w uzupełnieniu do wcześniejszej korespondencji e-mailowej informujemy, że zaplanowane zostały szkolenia z zakresu obsługi finansowo-księgowej organów Osiedli w dniach 7-9 listopada 2011 r. w godz. 14:00 – 15:30 w sali nr 156 (budynek przy ul. Zapolskiej 2/4, I piętro) oraz 10 listopada 2011 r. w godz. 14:00 - 15:30 w sali nr 237 (budynek przy ul. Zapolskiej 2/4, II piętro).
Do udziału zapraszamy osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Osiedla, tj. Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Skarbników Osiedli. Na każdy z dni szkoleniowych planujemy zaprosić przedstawicieli 12 Osiedli, aby wielkość grupy służyła jak największej efektywności.
Wobec powyższego, prosimy o wskazanie najbardziej odpowiadającego Państwu terminu (spośród wyżej zaproponowanego przedziału czasowego). W sytuacji przekroczenia limitu osób zainteresowanych szkoleniem w konkretnym dniu, liczyć będzie się czas przesłania zgłoszenia. Pozostałym samorządom proponowane będą inne terminy.
Przypominamy ponadto, że do dnia 20 października 2011 r. czekamy na Państwa propozycje pytań i zagadnień dotyczących obsługi finansowo-księgowej Osiedli przez ZOJM. Umożliwią one objęcie szkoleniem jak najszerszego zakresu interesujących Państwa kwestii.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Obsługi Osiedli, tel. 71 777 77 58, e-mail: kamil.zietek@um.wroc.pl

Z poważaniem
Kamil Ziętek
Kierownik Działu Obsługi Osiedli

 


4 paździenika 2011 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach 7-10 listopada 2011 r. zaplanowane zostały szkolenia z zakresu obsługi finansowo-księgowej realizowanej na rzecz Osiedli przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich. Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową Osiedla, tj. Przewodniczących Zarządów Osiedli i Skarbników Osiedli. Prelegentami będą pracownicy Działu Obsługi Osiedli.
W związku z powyższym, proszę w terminie do 20 października 2011 r. o przekazanie drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną propozycji zagadnień i pytań z zakresu obsługi Osiedli przez ZOJM. Umożliwi to objęcie szkoleniem jak najszerszego zakresu interesujących Państwa kwestii.
Szczegółowe informacje o szkoleniu (proponowane konkretne terminy i godziny) otrzymacie Państwo drogą e-mailową do 12 października br.
 

Z poważaniem
Kamil Ziętek
Kierownik Działu Obsługi Osiedli


Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich informuje, że w roku 2011 otrzymał 334 kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2012r.
Zgodnie z §3 ust. 3 Zarządzenia Nr 1827/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2012 rok Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotował zestawienie zbiorcze kart zadań inwestycyjnych uwzględniające adnotację WIM dotyczące klasyfikacji zgłoszonych zadań.
Na podstawie §3 ust. 3 niniejszego Zarządzenia ZOJM przekazał dnia 26.09.2011r. do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia oryginały kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2012r. oraz ich zestawienie zawierające uwagi Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecnie Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia prowadzi dalsze prace związane z realizacją procedury dotyczącej kart zadań inwestycyjnych.


1 października 2011 r.

Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

Z uwagi na uruchomienie ujednoliconych kont pocztowych (e-maili) przekazanych do korzystania samorządom Osiedli, Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich począwszy od dnia 1.10.2011r. będzie kierował całość korespondencji elektronicznej na utworzone dla Państwa konta pocztowe. W przypadku problemów z obsługą nowych kont prosimy o kontakt z Działem Obsługi Osiedli ZOJM tel: 71/777-77-02, 71/777-79-64


12 września 2011 r.

Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

W dniu 12.09.2011r. ZOJM przekazał wszystkim Przewodniczącym Zarządów Osiedli informacje o utworzeniu ujednoliconych elektronicznych kont pocztowych (e-maili). Nowo powstałe konta będą traktowane jako oficjalne narządzie kontaktu z samorządami Osiedli. W tej formie kierowane będą do Państwa wszelkiego rodzaju informacje, których nadawcą będzie ZOJM, jak również inne jednostki organizacyjne Gminy Wrocław oraz komórki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Mamy nadzieję, że narzędzie to usprawni i ułatwi prowadzoną przez Państwa działalność statutową Osiedla.


Szanowni Państwo Radni osiedli wrocławskich

w celu usprawnienia prowadzonej przez ZOJM, obsługi Osiedli oraz w ramach podniesienia jakości świadczonych zadań, udostępniona została do Państwa dyspozycji strona internetowa ZOJM - zakładka Osiedla. Mam nadzieję, że będzie ona przydatnym narządziem w codziennej działalności samorządów Osiedli.  W przypadku Państwa uwag w zakresie funkcjonalności strony oraz zamieszczanych treści proszę o kontakt bezpośrednio z Kierownikiem Działu Obsługi Osiedli ZOJM.

Z poważaniem
Krzysztof Czaja
Dyrektor ZOJM.

Brak komunikatówAkty prawne

Przydatne ustawy, instrukcje

Kasy ZOJM

Godziny pracy kas